Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVOCATENKANTOOR M.A.D. KOK

versie 06-02-2018

Artikel 1
Mr. M.A.D. Kok, handelend onder de naam Advocatenkantoor M.A.D. Kok is een advocatenpraktijk voor rekening en risico van mr. M.A.D. Kok.

Artikel 2
Iedere aansprakelijkheid, verband houdende met de uitvoering van een opdracht van een cliënt, is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van (de advocaten van) Advocatenkantoor M.A.D. Kok wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag ter zake van het onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering toepasselijke eigen risico. Bij opzet of bewuste roekeloosheid van een bij Advocatenkantoor M.A.D. Kok werkzame advocaat of een bij het kantoor werkzame werknemer geldt de beperking niet. Iedere vordering van de cliënt jegens Advocatenkantoor M.A.D. Kok of de daar werkzame advocaat of medewerker vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 3
Bij de uitvoering van een opdracht van een cliënt is Advocatenkantoor M.A.D. Kok gerechtigd om derden in te schakelen, waarbij Advocatenkantoor M.A.D. Kok de nodige zorgvuldigheid in acht zal nemen. Advocatenkantoor M.A.D. Kok zal omtrent de inschakeling van deze derden zoveel mogelijk van tevoren overleggen met de cliënt, behoudens waar het de inschakeling van deurwaarders betreft. Iedere eigen aansprakelijkheid van Advocatenkantoor M.A.D. Kok voor een tekortkoming van ingeschakelde derden is uitgesloten. Voor zover derden hun aansprakelijkheid voor beroepsfouten beperken, is Advocatenkantoor M.A.D. Kok gerechtigd om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens haar cliënten te aanvaarden. Tot de in dit artikel bedoelde derden behoren ook de door Advocatenkantoor M.A.D. Kok ingeschakelde buiten Nederland gevestigde advocaten, deurwaarders of anderszins.

Artikel 4
Verstrekte opdrachten worden door de bij Advocatenkantoor M.A.D. Kok werkzame advocaten uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan de wijze waarop aan die door de cliënt verstrekte opdracht al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen en de cliënt vrijwaart Advocatenkantoor M.A.D. Kok tegen aanspraken van derden dienaangaande.

Artikel 5
Naast Advocatenkantoor M.A.D. Kok zijn ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld, ongeacht of zij nog voor Advocatenkantoor M.A.D. Kok werkzaam zijn, gerechtigd om op deze Algemene Voorwaarden een beroep te doen.

Artikel 6
Deze algemene voorwaarden worden geacht tevens van toepassing te zijn op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van een cliënt.

Artikel 7
Facturen van Advocatenkantoor M.A.D. Kok dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn betaald op bankrekening NL56 RABO 0117 3692 41 t.n.v. Advocatenkantoor M.A.D. Kok. Indien een ander dan de cliënt, de debiteur, de voor de cliënt te verrichten werkzaamheden voor zijn rekening neemt, blijft de cliënt volledig voor die debiteur verantwoordelijk. Advocatenkantoor M.A.D. Kok is steeds bevoegd zekerheid te verlangen voor de betaling van haar werkzaamheden, verschotten en/of onkosten. Advocatenkantoor M.A.D. Kok is ten allen tijde bevoegd om een of meer voorschotten van de cliënt te verlangen voor de te verrichten werkzaamheden en de te maken kosten.

Artikel 8
Op de rechtsverhouding tussen de cliënt en Advocatenkantoor M.A.D. Kok is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter zal bevoegd zijn van eventuele geschillen tussen Advocatenkantoor M.A.D. Kok en een cliënt kennis te nemen.

Top