Partneralimentatie betalen: hoe lang (situatie vóór de wetswijziging)

Written by on 22 november 2015 in Alimentatie, Familierecht, Scheiden

partneralimentatiePartneralimentatie betalen hoeft niet je leven lang en je hebt niet eindeloos recht op partneralimentatie.

Veel mensen vragen mij of de wettelijke maximum alimentatieduur al is ingekort. Er is een wetsvoorstel ingediend. De wet is inmiddels veranderd. Dit bericht geldt dus voor de “oude gevallen”. Binnenkort plaats ik een bericht over nieuwe wet herziening partneralimentatie (inwerkingtreding 1 januari 2020).

Partneralimentatie (oude wet): maximaal 12 jaar

Duurde het huwelijk langer dan 5 jaar, of zijn er kinderen uit het huwelijk geboren, dan eindigt de verplichting om alimentatie te betalen 12 jaar na de inschrijving van de echtscheiding of korter als de rechter op verzoek van een van de partijen een kortere termijn heeft vastgesteld. Dit staat in artikel 1:157 lid 4 Burgerlijk Wetboek.

Dezelfde regels over de duur van de alimentatie gelden voor partners die uit elkaar gaan die een geregistreerd partnerschap hadden.

Als u partneralimentatie betaalt en er zijn vanaf de inschrijving 12 jaar voorbij, dan is het wel zaak dat u dan ook daadwerkelijk stopt met betalen!
Rechters hebben namelijk uitgemaakt, dat het doorbetalen na afloop van de termijn niet altijd betekent dat onverschuldigd is betaald.

Partneralimentatie (oude wet): minder lang bij kort huwelijk zonder kinderen

Als het huwelijk niet langer dan 5 jaar heeft geduurd en uit dit huwelijk geen kinderen zijn geboren, is de maximale duur van de alimentatieplicht even lang als het huwelijk heeft geduurd.

De termijn vangt aan op de datum van inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand. Dit volgt uit artikel 1:157 lid 6 BW.

Partneralimentatie (oude wet): verlengen alimentatieduur op verzoek in uitzonderingsgevallen

Als beëindiging van de alimentatie na afloop van de termijn te ingrijpend is, kan in uitzonderingsgevallen verlenging van de termijn aan de rechter worden gevraagd.
Zo’n verlenging wordt alleen in schrijnende uitzonderingsgevallen toegestaan.

Een dergelijk verzoek tot verlenging moet volgens de wet binnen drie maanden na afloop van de termijn worden gedaan. Alleen als de alimentatie na afloop van de termijn nog stilzwijgend wordt doorbetaald, is er een kans dat de rechter een verlengingsverzoek dat is gedaan binnen drie maanden na stopzetting van de betaling nog in behandeling neemt, maar we adviseren u het hier niet op aan te laten komen.

Partneralimentatie: eindigt bij hertrouwen of samenleven

Een verplichting van een gewezen echtgenoot om uit hoofde van echtscheiding partneralimentatie te betalen aan de ex-partner, eindigt wanneer deze ex-partner opnieuw in het huwelijk treedt, een geregistreerd partnerschap aangaat dan wel is gaan samenleven met een ander als waren zij gehuwd of als hadden zij hun partnerschap laten registreren.
Dit volgt uit artikel 1:160 van het BW.

Als het samenleven niet wordt erkend, moet hierover aan de rechtbank een “verklaring voor recht” worden gevraagd dat de alimentatieplicht is geëindigd wegens samenleven. Voor meer informatie over dit onderwerp, lees mijn blog over “einde partneralimentatie bij samenwonen”.

Partneralimentatie: grievend gedrag dus einde lotsverbondenheid

Soms maakt degene die partneralimentatie vraagt zich tegenover de ex-partner schuldig aan zodanig grievend gedrag, dat daardoor de lotsverbondenheid die door het huwelijk was ontstaan, is verbroken.

Soms kan dan in redelijkheid niet meer van de alimentatieplichtige gevergd kan worden dat hij een bijdrage levert in de kosten van levensonderhoud van de vrouw omdat door haar kwetsende en grievende gedrag van lotsverbondenheid geen sprake meer is. Op deze buitenwettelijke grond kan via de rechtbank een einde worden gemaakt aan de plicht tot het betalen van partneralimentatie.

Het is daarvoor wel belangrijk, dat voldoende bewijzen worden verzameld van het grievende gedrag.

Partneralimentatie: nihilstelling bij een wijziging van omstandigheden

In sommige gevallen wordt niet de maximale duur van de partneralimentatie volgemaakt.

Zo kan tussentijds om wijziging van de hoogte van de partneralimentatie of zelfs nihil-stelling worden gevraagd bij een relevante wijziging van omstandigheden, zoals bijvoorbeeld:

  • het wegvallen van de behoeftigheid / behoefte doordat de alimentatie-ontvanger fors meer is gaan werken
  • een verminderde draagkracht bij de alimentatieplichtige, bijvoorbeeld doordat deze arbeidsongeschikt of werkeloos is geraakt

Marten Kok geeft u advies en begeleidt u bij de te nemen stappen.

Neem gerust contact op!

Advocatenkantoor M.A.D. Kok (Marten Kok)

(06)51616441

(0341)552487

Fazantlaan 11 3852 AN ERMELO

Tags: , , , , ,

Subscribe

If you enjoyed this article, subscribe now to receive more just like it.

Subscribe via RSS Feed Connect on LinkedIn

Comments are closed.

Top