Tarieven

De werkzaamheden van Advocatenkantoor M.A.D. Kok (Mr Marten Kok) worden per uurbasis of op basis van gefinancierde rechtsbijstand verricht. Via een opdrachtbevestiging of een (mediation) overeenkomst geeft u opdracht aan mr M.A.D. Kok in zijn hoedanigheid van advocaat dan wel advocaat-mediator. Hij factureert regelmatig, in de meeste gevallen is dat iedere maand. Vaak wordt vooraf of tussentijds een voorschot declaratie in rekening gebracht. Het voorschot wordt meestal aan het einde van de werkzaamheden verrekend met de nog openstaande posten.

Facturen en declaraties

Bij de declaraties die het kantoor verstuurt vindt u een uren- en / of kostenspecificatie. Een declaratie in een zaak die per uur wordt gedeclareerd bestaat meestal uit een honorarium, een kantoorkostenopslag van 6% over het honorarium en uit ‘verschotten’ (onder andere griffierechten, deurwaarderskosten). Over het honorarium en de kantoorkostenopslag en over sommige verschotten is 21% BTW verschuldigd. Een oriënterend kennismakingsgesprek van maximaal een half uur of een eerste korte telefonische uitleg van maximaal een half uur is gratis.

Indien op uurbasis wordt gewerkt is het standaard uurtarief € 185 plus 6% kantoorkostenopslag, beide vermeerderd met (21%) BTW. In ieder individueel geval kan bij de intake – als het inkomen / vermogen van de cliënt daarvoor aanleiding geeft, een lager (of een hoger) tarief worden afgesproken.

U dient facturen / declaraties binnen 14 dagen via bancaire overschrijving te voldoen.

Gefinancierde rechtsbijstand

Wanneer uw inkomen en vermogen beneden een bepaalde grens liggen, heeft u recht op gefinancierde rechtsbijstand. De overheid betaalt uw advocaatkosten. U bent wel een eigen bijdrage verschuldigd. Na afloop van de zaak vindt een zogenaamde resultaatsbeoordeling plaats. De Raad voor Rechtsbijstand controleert, op basis van de financiële uitkomst van de zaak, of u de kosten van uw advocaat zelf kunt betalen.

Tijdens het oriënterend kennismakingsgesprek bespreken wij de mogelijkheden van gefinancierde rechtsbijstand met u. Eventueel vullen wij de aanvraag direct voor u in en dienen deze in bij de Raad voor Rechtsbijstand. Voor meer informatie over gefinancierde rechtsbijstand verwijzen naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand: www.rechtsbijstand.nl

Volledigheidshalve verwijzen wij u tevens naar de algemene voorwaarden op onze website.

Top